Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Meer bos in de Provincie Oost-Vlaanderen – Elke hectare telt!

23/04/2024
Bron: Bosalliantie

Sinds de start van de Bosalliantie en de Bosteller in 2019 plantte de Provincie Oost-Vlaanderen al 22 hectare nieuw bos aan op haar eigen gronden. Ook voor de komende plantseizoenen liggen er nog bijkomende aanplantingen in het verschiet, want elke hectare telt!

Ambitie Provincie Oost-Vlaanderen

Naast de doelstellingen die Vlaanderen bij het begin van deze legislatuur vooropstelde, formuleerde ook het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen van meet af aan stevige bosambities. Het doel van de Provincie was om de provinciale bos- en natuurgebieden met tien procent uit te breiden én de bosindex van de provincie Oost-Vlaanderen fors op te krikken. De oppervlakte bos is met een bosindex van 5,5 % immers nog altijd heel laag in Oost-Vlaanderen. Voor heel Vlaanderen bedraagt de bosindex het dubbele (11 %), maar daarmee blijft zelfs Vlaanderen één van de meest bosarme regio’s in Europa.

De doelstelling om de provinciale bos- en natuurgebieden met tien procent uit te breiden werd begin 2023 al vroegtijdig behaald en het Provinciebestuur voorzag de afgelopen jaren ook de nodige middelen om effectief nieuw bos te realiseren. De Provincie maakte bovendien dankbaar gebruik van de subsidiemogelijkheden vanuit Vlaanderen.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor natuur, milieu en klimaat: 'Elk stuk bos dat we in Oost-Vlaanderen aanplanten is een concrete stap om de bosindex op te krikken. Het aanplanten van sterke, robuuste bossen is meer dan ooit nodig om onze planeet te wapenen tegen de klimaatverandering. Voor het aanplanten van bos kunnen we vaak rekenen op vele helpende handen van buurtbewoners, scholen, natuurverenigingen, enzovoort. Iedereen draagt zijn steentje bij, samen ondernemen we actie!'.

De Provincie Oost-Vlaanderen zorgde in het plantseizoen 2023-2024 voor 18,5 hectare bosuitbreiding op eigen terreinen. De Provincie ondersteunt ook bosaanplantingen van gemeenten via het Bosloket (goed voor 8,5 ha extra nieuw bos) en van particulieren via BOOST-subsidies (10 ha). Bovendien zorgde de reguliere werking van de Bosgroepen Oost-Vlaanderen, die de Provincie structureel ondersteunt, voor zo'n 14 ha extra nieuw bos. Daarnaast werd er via de provinciale subsidie ‘beplant het landschap’ nog een kleine 2 ha nieuw bos aangelegd. Door al deze verschillende bebossingsprojecten wordt er, alleen al dit plantseizoen bijna 53 ha of meer dan 75 voetbalvelden aan bos gerealiseerd door of met de ondersteuning van de Provincie.

Waarde van bossen

Bosuitbreiding op grond van de Provincie gebeurt vooral rond de bestaande domeinen en natuurgebieden: Hospicebossen, Nieuwdonk, Heynsdaele, Het Leen, Puyenbroeck en Kaaihoeve. Toch worden ook enkele andere, meer verspreide locaties bebost. Die kleinere stukken bos vormen belangrijke natuurstapstenen en zorgen voor de verbinding tussen grotere bos- en natuurkernen.

De Provincie kiest altijd voor gevarieerde aanplantingen met streekeigen, standplaatsgeschikte bomen. Als een aantal soorten het in de toekomst wat minder doen (door ziekte, droogte,…) blijven de kansen om een biodivers, klimaatrobuust bos te behouden immers veel groter.

Samen sterk!

Voor de aanplant kon de Provincie rekenen op de hulp van de maatwerkbedrijven Kiemkracht en Natuur en Landschapszorg. Tijdens publieke plantacties kwamen enthousiaste leerlingen, jeugdbewegingen, Natuurpunt, collega’s, vrijwilligers van ‘grootouders voor het klimaat’ of buurtbewoners meehelpen. Op grond van de Provincie waren dit sinds 2019 ongeveer 55.000 bomen en struiken, mooi werk!